winkelwagen 0

algemene voorwaarden

1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met De Lissebloem, Looyeweg 9, 1761 Roosdaal (ondernemingsnr 0643813051) Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

2. Bestelling
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Uw aankoop gebeurt tegen de prijs die wij op dat ogenblik meedelen in onze Webshop. (Behoudens vergissingen)

3. Aansprakelijkheid 
Niettegenstaande onze producten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze producten.

4. Verzakingsrecht 
De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 werkdagen producten die hij besteld heeft, op eigen kosten terug te sturen indien deze niet aan zijn verwachtingen beantwoorden. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat de bestelling geleverd werd. De producten dienen teruggestuurd te worden in de oorspronkelijke toestand en oorspronkelijke ongeopende verpakking naar De Lissebloem, Looyeweg 9  1761 Roosdaal.

5. Betaling
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

6. Uitvoering
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

7.Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.

8.Binding
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

 

}